1 Timoteyos 4. By Shino & Shania Gabo

Ha dayicin hibada aad haysatid oo lagugu siiyey waxyaalihii laguu sii sheegay markii waayeelladu gacmahooda ku saareen. 1Timateyos4:14