1 Timoteyos 4. By Shino & Shania Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ha dayicin hibada aad haysatid oo lagugu siiyey waxyaalihii laguu sii sheegay markii waayeelladu gacmahooda ku saareen. 1Timateyos4:14