Ilaah wuxuu Rabaa inaad wax walba ku liibaantid. By Shino & Shania Gabo

Ammaanu ha u ahaato Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix. Wuxuu Masiix inagu siiyey barako kasta oo Ruuxa ka timid ee ku jirta meelaha jannada, xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaanno oo iin la’aanno isaga hortiisa, isagoo ina jecel, Efesos 1:3-4