Maxaa Ciise Masiix loogu baahan yahay. By Shania & Shino Gabo

“Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno.” Falimaha Rasuullada 4:12