Somali Christian Testimonies 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog.” Falimaha Rasuullada 1:8